Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Ràng; Nguyễn Thị Thanh Thảo