Năm học bắt đầu từ ngày 05/09/2023 của Khoa Sư phạm Kỹ thuật & Xã hội nhân văn

Bao gồm các CTĐT như sau

1. CĐT Sinh viên Hệ Sư phạm Kỹ thuật

2. CTĐ Sinh viên Ngành Sư phạm Công nghệ

3. CTĐT Sinh viên ngành Giáo dục học

4. CTĐT Sinh viên ngành CTXH

5. CTĐT Sinh viên ngành DL