Đây là danh sách các lớp học được mở trong Học kỳ phụ năm học 2022 - 2023

Bao gồm các học phần thuộc các nhóm sau

- Nhóm Sư phạm Kỹ thuật

- Nhóm CTXH

- Nhóm Du lịch