Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng về phương pháp nghiên cứu khoa học. Thông qua đó, sinh viên sẽ nắm được các nguyên lý cơ bản trong phương pháp nghiên cứu, biết được mục đích của nghiên cứu cũng như cách thức tiến hành nghiên cứu. Học viên sẽ nắm được các bước trong một quy trình nghiên cứu, từ việc xác định vấn đề nghiên cứu, đặt câu hỏi nghiên cứu, lập kế hoạch nghiên cứu cho tới tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu, viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu. Bên cạnh giờ giảng lý thuyết, học viên sẽ thực hiện viết đề cương nghiên cứu để làm quen với việc tiến hành một nghiên cứu.