Đây là thư mục lưu trữ các khóa học lớp Sư phạm kỹ thuật và các ngành khác

Được giáo viên khoa SPKT & XHNV giảng dạy trong Học kỳ hè

Môn học: Chuẩn bị dạy học

Mã lớp học: 214_1SP1418_KS1A_tructiep (8 sv)

GVHD: Trần Minh Sang

Đơn vị: Khoa Sư phạm Kỹ thuật

Sỉ số: 8SV

Ghi chú: Các Sinh viên hệ Sư phạm Kỹ thuật chưa học bất kỳ môn nào thì phải học xong môn Cơ sở chung theo quy định, GV sẽ không có đủ thời gian để chia sẻ kiến thức lại.


214_1SP1416_KS1A_tructiep (26 sv)
SP1416 - Nghiên cứu khoa học GDNN (2.0)
GV: Bùi Nguyễn Hoàng Trương
Phòng: B0208 (Tiết 6 - 8, 13g00 - 15g20)
Tuần học: 30- 31- 32- 33- 34- 35
Ngày học: 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08

Phòng: B0208 (Tiết 1 - 2, 07g00 - 08g20)
Tuần học: ----- 35
Ngày học: 27/08


214_1SP1419_KS1A_tructiep (16 sv)
SP1419 - Cơ sở chung của GDNN (3.0)
GV: Lê Thị Ngọc Giàu
Phòng: C0706 (Tiết 3 - 5, 08g40 - 10g50)
Tuần học: 30- 31- 32- 33- 34
Ngày học: 18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 15/08
Phòng: C0706 (Tiết 3 - 5, 08g40 - 10g50)
Tuần học: 30- 31- 32- 33- 34
Ngày học: 20/07, 27/07, 03/08, 10/08, 17/08

Mã Lớp: 214_1SP1420_KS1A_tructiep (11 sv)
Tên môn: SP1420 - Dạy học số trong GDNN (2.0)
GV: Trần Minh Sang
Phòng: B307-Phương pháp (Tiết 3 - 5, 08g40 - 10g50)
Tuần học: 30- 31- 32- 33- 34
Ngày học: 19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08

Phòng: B307-Phương pháp (Tiết 3 - 5, 08g40 - 10g50)
Tuần học: 30- 31- 32- 33- 34
Ngày học: 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08