Đây là danh sách các học phần đào tạo ngoài hệ Vừa làm vừa học của Khoa Sư phạm Kỹ thuật và Xã hội nhân văn