Sinh học phân tử  là môn học nghiên cứu về gen (cấu trúc gen và chức năng của gen) và các hoạt động của chúng ở mức độ phân tử