Sinh lí thực vật là một khoa học nghiên cứu về các hoạt động sinh lí xảy ra trong cơ thể thực vật, nghiên cứu về mối quan hệ giữa các điều kiện sinh thái với các hoạt động sinh lí của cây. Từ đó đề ra các biện pháp điều chỉnh thực vật theo hướng có lợi cho con người.