Sinh học phân tử là môn học nghiên cứu về các quá trình sinh học ở mức độ phân tử. Đặc biệt nhấn mạnh đến các cơ chế sao chép ADN, phiên mã và dịch mã những thông tin di truyền, sự điều hòa biểu hiện của gen.