Hoàn thành học phần Anh văn 03, ket 3,ket 4, ket 5.

 Hoàn thành 09 chủ đề cho speaking test