Tên HP: Kỹ thuật nhiệt động lực học

GVGD: Nguyễn Văn Tâm