221_1SP1420_02_tructiep (44 sv)
SP1420 - Dạy học số trong GDNN (2.0)
GV: Trần Minh Sang
Phòng: B307-Phương pháp (Tiết 6 - 7, 13g00 - 14g20)
Tuần học: ------- 44- 45- 46-- 48- 49- 50- 51- 52
Ngày học: 30/10, 06/11, 13/11, 27/11, 04/12, 11/12, 18/12, 25/12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21_1SP1420_02_tructiep (44 sv)
SP1420 - Dạy học số trong GDNN (2.0)
GV: Trần Minh Sang
Phòng: B307-Phương pháp (Tiết 4 - 5, 09g30 - 10g50)
Tuần học: -------- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51
Ngày học: 31/10, 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12, 12/12