221_1QG1103_K47_01_tructiep (10 sv)
QG1103 - Nhân học đại cương (2.0)
GV: Trương Thuận Lợi
Phòng: B307-Phương pháp (Tiết 6 - 8, 13g00 - 15g20)
Tuần học: ----- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51
Ngày học: 12/10, 19/10, 26/10, 02/11, 09/11, 16/11, 23/11, 30/11, 07/12, 14/12