221_1SP1106_K47_01_tructiep (48 sv)
SP1106 - Cơ sở văn hóa Việt Nam (2.0)
GV: Trương Thuận Lợi
Phòng: C0305 (Tiết 6 - 8, 13g00 - 15g20)
Tuần học: 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46
Ngày học: 06/09, 13/09, 20/09, 27/09, 04/10, 11/10, 18/10, 25/10, 01/11, 08/11