221_1SP1222_CN2A_tructiep (68 sv)
SP1222 - Phương pháp NCKH trong du lịch (3.0)
GV: Trương Thuận Lợi
Phòng: B307-Phương pháp (Tiết 1 - 3, 07g00 - 09g20)
Tuần học: 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46
Ngày học: 05/09, 12/09, 19/09, 26/09, 03/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 07/11