221_1SP1420_01_tructiep (29 sv)
SP1420 - Dạy học số trong GDNN (2.0)
GV: Trần Minh Sang
Phòng: B0109 (Tiết 8 - 10, 14g40 - 16g50)
Tuần học: - 38- 39- 40
Ngày học: 13/09, 20/09, 27/09


221_1SP1420_01_tructiep (29 sv)
SP1420 - Dạy học số trong GDNN (2.0)
GV: Trần Minh Sang
Phòng: C0403 (Tiết 8 - 10, 14g40 - 16g50)
Tuần học: 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43
Ngày học: 08/09, 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20/10