221_1SC1302_CN2A_tructiep (15 sv)
SC1302 - Giáo dục học (3.0)
GV: Trần Hữu Thi
Phòng: B307-Phương pháp (Tiết 8 - 10, 14g40 - 16g50)
Tuần học: 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51
Ngày học: 06/09, 13/09, 20/09, 27/09, 04/10, 11/10, 18/10, 25/10, 01/11, 08/11, 15/11, 22/11, 29/11, 06/12, 13/12