221_1SP1421_01_tructiep (50 sv)
SP1421 - Phát triển CTĐT (2.0)
GV: Trần Hữu Thi
Phòng: B0109 (Tiết 9 - 10, 15g30 - 16g50)
Tuần học: 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47
Ngày học: 05/09, 12/09, 19/09, 26/09, 03/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 07/11, 14/11