Môn học: Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp;
Mã lớp học: 221_1SP1416_tructiep (33 sv)
GVGD: Bùi Nguyễn Hoàng Trương
Đơn vị: Khoa Sư phạm Kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Sĩ số: 33 sinh viên
Ghi chú: Sinh viên kiểm tra mail sinh viên để tham gia nhóm Zalo của lớp.