HP: Thực hành Kiến trúc và thuật toán song song
GV: Nguyễn Văn Hiếu