Tên HP: TT Điện tử cơ bản

GVGD: Nguyễn Thị Anh Thư