Tên HP: TT Điện lạnh cơ bản

GVGD: Nguyễn Văn Thái