HP: Kiến trúc và thuật toán song song

GV: Nguyễn Văn Hiếu