Tên HP: TT trang bị điện lạnh

GVGD: Nguyễn Văn Bền