Tên HP: Kỹ thuật nhiệt động lực học

GVGD: Lê Công Khanh