Tên HP: Thí nghiệm Truyền động điện

GVGD: Nguyễn Trường Kỳ