Tên HP: Thực tập xử lý số tín hiệu

GVGD: Lê Thị Kiều Mai