Tên HP: Thiết kế hệ thống lạnh công nghiệp

GVGD: Lê Công Khanh