Tên HP: Kỹ thuật nhiệt động lực học

GVGD: Bùi Quang Huy