Tên HP: Chuyên đề Nhà máy nhiệt điện

GVGD: Huỳnh Thanh Tường