Tên HP: HT thu thập dữ liệu, ĐK và giám sát (SCADA)

GVGD: Trần Minh Quyến