Tên HP: Mạng truyền thông công nghiệp

GVGD: Bùi Thanh Hiếu