202_1TH1203_01 (67 sv)
TH1203 - Toán rời rạc (2.0)
GV: Nguyễn Vạn Năng