Tên HP: Vật liệu kỹ thuật nhiệt

GVGD: Bùi Quang Huy