Tên HP: Thí nghiệm truyền động điện

GVGD: Nguyễn Trường Kỳ