Tên HP: Thực tập điện tử cơ bản

GVGD: Nguyễn Phúc Trường