Tên HP: Điều khiển điện KNTL

GVGD: Huỳnh Thanh Tường