192_1CT1102_04- TT Hồ Chí Minh (2.0)

Giảng viên: Nguyễn Văn Tâm