Học phần:  192_1CT2104_08- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Giảng viên: Nguyễn Thị Ràng