231D_1TH0204_CH
TH0204 - Xử lý ảnh nâng cao (1.1)
GV: Phan Anh Cang