231D_1TH0311_CH4
TH0311 - Điện toán đám mây (2.1)
GV: Phan Thượng Cang