Tên HP: Tính toán truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

GVGD: Nguyễn Văn Tâm