Tên HP: Nhập môn công nghệ kỹ thuật nhiệt 

GVGD: Nguyễn Văn Tâm