Tên HP: Thực tập điện lạnh cục bộ

GVGD: Nguyễn Văn Tâm