Tên HP: Thực tập điện tử chuyên ngành

GVGD: Nguyễn Phúc Trường