Tên HP: Điều khiển điện KNTL

GVGD: Nguyễn Văn Bền