231D_1TH1209_K46_VL (6 sv)
TH1209 - Lập trình HĐT (2.1)
GV: Nguyễn Văn Hiếu