• Học phần: Thiết kế dạy học 2 
  • Mã học phần: SP1411_2
  • GVGD: Trần Minh Sang
  • Sĩ số: 24 SV
  • Lớp: Thứ 3 ( Tiết 1-3)
********************MỤC TIÊU HỌC PHẦN******************

Thiết kế dạy học 02 là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo sinh viên hệ sư phạm kỹ thuật để các em trang bị được kiến thức về Phương tiện dạy học
+ Phân tích được tầm quan trọng và yêu cầu của PTDH; vai trò của KH sử dụng thiết bị, dụng cụ, vật tư trong dạy học;
+ Sử dụng hợp lý các PTDH, thiết bị, dụng cụ, vật tư cho dạy học;
+ Thể hiện tính chủ động thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho dạy học đảm bảo chất lượng và an toàn