Học phần: Tham vấn cơ bản

GVGD: Cô Nguyễn Thị Hồng

Sĩ số: 31

Lớp: Thứ 4

Mục tiêu học phần

Cung cấp các kiến thức nên tảng về tham vấn nói chung và kĩ năng tham vấn cơ bản nói riêng cho cá nhân, gia đình và nhóm như những khái niệm và quy định đạo đức nghề nghiệp của tham vấn và các cách tiếp cận lý thuyết kĩ năng tham vấn với từng nhóm đối tượng riêng biệt như cá nhân, gia đình và nhóm.