Học phần: Quản trị dịch vụ du lịch

GVGD: Cô Trịnh Thị Kim Thơ

Sĩ số: 51 SV

Lớp: Thứ 6

Mục tiêu học phần